/>

Kdo je pojistník, pojištěný a pojistitel?

V rámci pojišťovacího průmyslu se setkáváme s mnoha termíny, které mohou být pro laickou veřejnost matoucí. Mezi ty nejdůležitější patří pojistitel, pojistník a pojištěný.

V skratce:

  • Pojistník je ten, kdo sjednává pojištění a zavazuje se platit pojistné.
  • Pojištěný je ten, na jehož život, zdraví, majetek nebo jiný zájem se pojištění vztahuje.
  • Pojistitel je pak pojišťovna, která přijímá riziko a zavazuje se poskytnout pojistné plnění.

Pojistník

Pojistník je právnická nebo fyzická osoba, která se na základě uzavřené smlouvy s pojistitelem zavázala k úhradě pojistného. Tato smlouva, známá jako pojistná smlouva, je základem pro všechny další interakce mezi pojistníkem a pojistitelem.

Pojistníkem se stává osoba, která se na základě pojistné smlouvy zaváže k úhradě pojistného za vybraný produkt. Tento produkt může být jakýkoliv typ pojištění, od povinného ručení až po havarijní pojištění.

Pojištěný

Pojištěný je právnická nebo fyzická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se vztahuje daný pojistný produkt (pojištění) ustanovený pojistnou smlouvou. Tato osoba je chráněna pojistnou smlouvou, kterou uzavřel pojistník s pojistitelem.

Při pojistné události má pojištěný (či případně obmyšlená osoba) právo na vyplacení pojistného plnění. To znamená, že pokud dojde k události, která je pokryta pojistkou (například havárie auta), má pojištěný právo na finanční náhradu od pojistitele.

Pojištěný a současně pojistník

V některých případech může být pojištěný současně i pojistníkem. To znamená, že osoba, která je chráněna pojistkou, je zároveň osobou, která tuto pojistku uzavřela a platí za ni pojistné. Tento případ je běžný například u pojištění vozidel. Majitel auta, který si sjednává pojištění a platí pojistné, je zároveň pojištěným, protože pojistka se vztahuje na jeho majetek.

Pojistník ale nemusí být totožný s pojištěným. To znamená, že osoba, která platí pojistné (pojistník), nemusí být tou osobou, která je chráněna pojistkou (pojištěný).

Pojistitel

Pojistitel je ten, kdo vás nebo váš majetek pojišťuje – tedy pojišťovna. Jedná se o právnickou osobu s právem provozování pojišťovací činnosti na území České republiky. Pojišťovny, neboli pojistitelé, se sdružují pod Českou kancelář pojistitelů (ČKP).

Pojistné produkty

Pojistitel nabízí různé pojistné produkty. Mezi nejznámější patří povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění vozidel.

  • Povinné ručení je základním pojištěním, které musí mít každý majitel motorového vozidla. Více informací o povinném ručení najdete zde.
  • Havarijní pojištění je dobrovolné pojištění, které kryje škody na vlastním vozidle. Více informací o havarijním pojištění najdete zde.
  • Pojištění vozidel je široký pojem, který zahrnuje různé typy pojištění, jako je pojištění proti krádeži, pojištění proti poškození vozidla a další. Více informací o pojištění vozidel najdete zde.

Příklad z praxe: Manželé Petr a Marie a jejich syn Tomáš

Manželé Petr a Marie mají syna Tomáša. Rozhodli se pro něj sjednat úrazové pojištění.

Jednoduše řečeno, pojistitelem je pojišťovna, u které Petr a Marie sjednávají úrazové pojištění pro svého syna Tomáša. Pojistitel je tedy ten, kdo poskytuje pojištění a zavazuje se v případě pojistné události poskytnout pojistné plnění.

V našem příkladu jsou pojistníky manželé Petr a Marie. Oni uzavírají smlouvu s pojistitelem (pojišťovnou) a platí pojistné za úrazové pojištění svého syna Tomáša.

V našem případě je pojištěným syn Tomáš. Je to on, kdo je chráněn pojištěním a v případě pojistné události (úrazu) má nárok na pojistné plnění.

Poradna

Na bezvapojisteni.cz naleznete také poradnu, kde se dozvíte více o různých tématech týkajících se pojištění. Například, jak postupovat při prodeji auta, co je to bonus a malus, jaké jsou asistenční služby k povinnému ručení a mnoho dalších.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění