/>

Plná moc k přepisu auta - Kompletní průvodce krok za krokem

Při prodeji nebo koupi ojetého vozidla je nutné provést přepis vozidla na nového majitele. Často se stává, že prodávající nebo kupující nemají možnost dorazit na úřad společně, aby převod proběhl. V takovém případě je řešením plná moc k přepisu vozidla. V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o plné moci k přepisu auta, jak ji správně sepsat a jaké náležitosti by měla obsahovat.

Jak probíhá přepis vozidla

Přepis vozidla je proces, při kterém se převádí vlastnictví auta z původního majitele na nového. Prodávající je zodpovědný za tento převod a má na něj 10 dnů od podepsání kupní smlouvy. Přepis vozidla probíhá na dopravním odboru úřadu obce s rozšířenou působností a stojí 800 korun u motorového vozidla s nejméně 4 koly, plus 400 korun za evidenční kontrolu. Někdy je také nutné zaplatit ekologickou daň.

Pokud se prodávající a kupující nemohou dostavit na úřad osobně, mohou pověřit jinou osobu na základě plné moci k přepisu vozidla.

Náležitosti plné moci na přepis auta

Plná moc pro přepis vozidla může být vypracována jak v tištěné podobě, tak psaná rukou. Je však důležité, aby obsahovala podstatné informace, na základě kterých bude zplnomocnění platné. Plná moc musí být úředně ověřená. Každá plná moc na převod vozidla by měla obsahovat následující náležitosti:

 • Identifikaci zmocnitele a zmocněnce
 • Informaci o tom, jaké úkony má zmocněnec právo vykonávat a v jakém rozsahu
 • Specifikaci vozidla (tovární značka, model, výrobní číslo karoserie a číslo registrační značky)
 • Datum, místo a podpis zmocnitele

Jak správně sepsat plnou moc na přepis auta

Plná moc na přepis auta je důležitým dokumentem, který umožňuje pověřené osobě provést převod vozidla na jiného vlastníka. Následujte tyto kroky, abyste správně sepsali plnou moc:

 1. Úvodní část: Uveďte jméno, příjmení, bydliště a datum narození zmocnitele (osoby, která uděluje plnou moc) a zmocněnce (osoby, která je pověřena vykonat převod vozidla).
 2. Pověření: Vyjádřete úmysl udělit plnou moc pro převod vozidla, uvádějíc, že zmocněnec má právo jednat jménem zmocnitele při přepisu vozidla.
 3. Údaje o vozidle: Uveďte základní informace o vozidle, které je předmětem přepisu. Zahrněte tovární značku, model, výrobní číslo karoserie a číslo registrační značky.
 4. Rozsah oprávnění: Popište, jaké úkony má zmocněnec právo vykonávat a v jakém rozsahu, například převod vozidla, podpis smlouvy, úhrada poplatků a případná další související jednání.
 5. Časová omezení: Uveďte, zda je plná moc omezena časově nebo platí až do splnění stanoveného úkonu. V případě časového omezení uveďte konkrétní datum, do kdy je plná moc platná.
 6. Revokační klauzule: V případě, že zmocnitel chce mít možnost odvolat plnou moc, je vhodné uvést revokační klauzuli. Ta by měla obsahovat podmínky, za kterých lze plnou moc odvolat.
 7. Závěrečná ustanovení: Uveďte, že plná moc byla sepsána dobrovolně, bez nátlaku a v souladu se zákonem.
 8. Datum a podpis: Na závěr dokumentu uveďte datum a místo, kde byla plná moc sepsána, a nechte zmocnitele podepsat. Podpis by měl být originální a nejlépe ověřen notářem pro větší právní jistotu.
 9. Přílohy a dokumenty: Přiložte kopie všech relevantních dokumentů, jako jsou osobní doklady zmocnitele a zmocněnce, technický průkaz vozidla a doklady o vlastnictví vozidla.
 10. Notářské ověření: Ačkoli notářské ověření nemusí být vždy povinné, je vhodné zvážit jeho provedení, jelikož mnohé instituce mohou vyžadovat ověřený podpis na plné moci pro zvýšení právní jistoty.
 11. Dvojjazyčná verze: Pokud má zmocněnec jednat v zahraničí nebo v zemi, kde se hovoří jiným jazykem, zvažte sepsání dvojjazyčné verze plné moci. To může usnadnit komunikaci s úřady a snížit potřebu překladu dokumentu.
 12. Kontrola údajů: Před podpisem a ověřením plné moci zkontrolujte, zda jsou všechny údaje správně uvedeny a zda nechybí žádné důležité informace.

Sepsání plné moci na přepis auta je závažným úkonem, který by měl být proveden pečlivě a s ohledem na právní předpisy. Pokud si nejste jisti, jak správně postupovat, neváhejte se obrátit na odborníka, který vám poskytne potřebné rady a pomůže zajistit správnost a platnost dokumentu.

Doklady potřebné pro převod auta

Při žádosti o převod vozidla na nového vlastníka je nezbytné mít připravené následující dokumenty:

 1. Vyplněný formulář žádosti o zápis změny vlastníka vozidla
 2. Kupní smlouvu
 3. Velký technický průkaz
 4. Malý technický průkaz
 5. Doklady totožnosti (případně ověřenou plnou moc)
 6. Nová zelená karta neboli doklad o povinném ručení
 7. Doklad o evidenční kontrole

Kdy je potřebná plná moc pro převod vozu

Plná moc pro převod vozu je potřebná, pokud se prodávající a kupující nemohou osobně dostavit na úřad pro převod vlastnických práv k vozidlu. Na základě plných mocí může být pověřena třetí strana, která je způsobilá k právním úkonům.

Platnost plné moci na přepis auta

Platnost plné moci k přepisu vozidla je dána splněním stanoveného úkonu. V momentě, kdy je převod automobilu na nového vlastníka proveden, plná moc zaniká.

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je plná moc k přepisu vozidla?

Plná moc k přepisu vozidla je dokument, kterým zmocnitel (prodávající nebo kupující) oprávní zmocněnce (např. třetí osobu) k vyřízení převodu vozidla na úřadě.

Jaké dokumenty jsou potřebné pro převod auta?

Pro převod auta je třeba předložit vyplněný formulář žádosti o zápis změny vlastníka vozidla, kupní smlouvu, velký a malý technický průkaz, doklady totožnosti, novou zelenou kartu a doklad o evidenční kontrole.

Kdy je nutné mít plnou moc pro převod vozu?

Plná moc pro převod vozu je potřebná, pokud se prodávající a kupující nemohou osobně dostavit na úřad pro převod vlastnických práv k vozidlu. Na základě plných mocí může být pověřena třetí strana, která je způsobilá k právním úkonům.

Jak má vypadat plná moc na přepis auta?

Plná moc na přepis auta by měla obsahovat identifikaci zmocnitele a zmocněnce, informaci o tom, jaké úkony má zmocněnec právo vykonávat a v jakém rozsahu, specifikaci vozidla (tovární značka, model, výrobní číslo karoserie a číslo registrační značky), datum, místo a podpis zmocnitele.

Jak dlouho je platná plná moc na přepis auta?

Platnost plné moci k přepisu vozidla je dána splněním stanoveného úkonu. V momentě, kdy je převod automobilu na nového vlastníka proveden, plná moc zaniká.

Kde mohu získat formulář žádosti o zápis změny vlastníka vozidla?

Formulář žádosti o zápis změny vlastníka vozidla můžete stáhnout z oficiálních webových stránek nebo získat na místním úřadě, který má na starosti registraci vozidel.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění