/>

Vyřazení vozidla z evidence

Vyřazení vozidla z evidence je proces, kterým se vozidlo odstraňuje z registru motorových vozidel. K tomuto kroku může dojít z různých důvodů, jako je krádež, nehoda nebo konec životnosti vozidla.

Pokud je vozidlo vyřazeno z evidence, již nepotřebuje registrační známky ani platné povinné ručení, pokud nebude provozováno na veřejných komunikacích. To znamená, že pokud máte vozidlo, které není v provozu, můžete ho vyřadit z evidence a ušetřit tak na nákladech spojených s jeho provozem.

Dočasné vyřazení vozidla Trvalé vyřazení vozidla z evidence
Vhodné při plánované renovaci nebo opravě vozidla Nevrací se zpět do provozu
Vozidlo nemá platné povinné ručení ani registrační značky (SPZ) po dobu dočasného vyřazení Nevratný proces
Umožňuje vozidlu neprovozovat se po určitou dobu Prováděno, pokud vozidlo není pojízdné nebo je ekologicky likvidováno

Dočasné vyřazení vozidla z evidence

Dočasné vyřazení vozidla z evidence, někdy také označované jako depozit, je proces, který umožňuje vlastníkovi vozidla dočasně přerušit jeho provoz. Tento postup je vhodný v případě, kdy vlastník nechce nebo nemůže vozidlo aktuálně provozovat, například pokud je vozidlo nepojízdné nebo bylo odcizeno.

Postup dočasného vyřazení vozidla z evidence

Postup dočasného vyřazení vozidla z evidence je relativně jednoduchý. V první řadě je nutné se obrátit na příslušný úřad, kde vlastník podá žádost o dočasné vyřazení vozidla. Součástí žádosti musí být také předložení potřebných dokladů. Po schválení žádosti úřad vyznačí do technického průkazu vyřazení vozidla.

Ukončení vyřazení vozidla

Ukončit vyřazení silničního vozidla z provozu je možné na žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

K tomu je opět potřeba navštívit úřad obce s rozšířenou působností a podat žádost o ukončení vyřazení vozidla z provozu.

Trvalé vyřazení vozidla z evidence

Trvalé vyřazení vozidla z evidence, známé také jako zánik vozidla, je proces, který vede k vymazání zápisu o vozidle z evidence motorových vozidel. Tento proces je trvalý a nevratný. Dochází k němu, když už vozidlo není pojízdné, nebude se provozovat a dochází tak k úplnému zrušení vozidla či autovraku.

Postup trvalého vyřazení vozidla z evidence

Trvalé vyřazení vozidla z evidence může být provedeno na žádost vlastníka vozidla nebo automaticky v případě zaniklého a neobnoveného povinného ručení. V případě, že máte vozidlo, které je nepojízdné, můžete požádat o jeho trvalé vyřazení z evidence.

K řádnému vyřazení vozidla z evidence budete potřebovat vyplněnou žádost (na webu mdcz), osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz a obě registrační značky. Po podání žádosti je vlastníkovi zasláno rozhodnutí o vyřazení silničního vozidla a ten je povinen do 10 dní odevzdat osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz a obě registrační značky.

Seznam potřebných dokumentů

Dokument Popis
Velký technický průkaz Tento dokument obsahuje technické informace o vozidle. Je nutné ho odevzdat v originále.
Malý technický průkaz Malý technický průkaz je menší verze velkého technického průkazu, který je určen k nošení s sebou v autě. Také ho je nutné odevzdat v originále.
Registrační značky (SPZ) Registrační značky vozidla musí být také odevzdány. Pokud byly zničeny s vozidlem, není nutné je předkládat.
Doklad o ekologické likvidaci Tento dokument, známý také jako potvrzení o převzetí autovraku, dostanete v zařízení, které se stará o sběr autovraků.
Občanský průkaz K ověření vaší totožnosti je nutné předložit občanský průkaz.
Žádost o vyřazení silničního vozidla Tento dokument musíte podat na úřadu obce s rozšířenou působností. (K stáhnutí na mdcr.cz)
Doklad o zániku vozidla jiným způsobem Pokud došlo k zániku vozidla jiným způsobem, například v důsledku přestupku nebo jiného správního deliktu, je nutné předložit pravomocné rozhodnutí o zániku.
Doklad o zničení silničního vozidla Tento dokument vydává pouze Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR.
Výpis z živnostenského rejstříku nebo výpis z obchodního rejstříku Pokud jde o firemní vozidlo, je nutné předložit jeden z těchto dokumentů.
Potvrzení o odcizení vozidla vydané policií Pokud bylo vozidlo odcizeno, je nutné předložit toto potvrzení.

Shrnutí: Jak požádat o vyřazení vozidla

Proces vyřazení vozidla z evidence na základě žádosti vlastníka je relativně jednoduchý. Nejprve musíte navštívit úřad obce s rozšířenou působností a podat žádost o vyřazení vozidla z provozu. K této žádosti musíte přiložit následující dokumenty:

  • Osvědčení o registraci vozidla
  • Registrační značky
  • Technický průkaz
  • Originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel)

Pokud je vyřazení delší než 12 měsíců, je vlastník povinen po uplynutí této lhůty úřadu sdělit, kde se vůz nachází a účel jeho využití.

Pokud u vozidla zanikne povinné ručení a nedojde k jeho obnovení do 14 dní, je vozidlo automaticky vyřazeno z registru vozidel. Do technického průkazu pak příslušný úřad vyznačí vyřazení vozidla.

Zánik vozidla (trvalé vyřazení z evidence)

Zánik vozidla je označení pro trvalé vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel. Jakmile se do technického průkazu zapíše zánik vozidla, tento stav je nevratný a vozidlo s tímto zápisem už nemůže být znovu uvedeno do provozu.

Po vyřazení vozidla z evidence je vlastník povinen zajistit, aby vůz nijak neohrožoval okolí ani životní prostředí. To znamená, že musíte zabezpečit vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Ekologická likvidace

Pokud chce vlastník vozidla trvale vyřadit své vozidlo z evidence, je povinen nechat vůz ekologicky zlikvidovat. Tento proces zajišťují specializované společnosti s autorizací pro likvidaci vozidel. Ekologická likvidace je prováděna v určených místech, nemůžete automobil likvidovat sami doma.

Jak získat potvrzení o ekologické likvidaci

Tento doklad musí vystavit pověřené autovrakoviště. Při ekologické likvidaci musí být předáno kompletní vozidlo, vlastník si ponechá registrační značku, velký technický průkaz a malý technický průkaz. Po převzetí vozidla do likvidace vám musí být doklad o ekologické likvidaci předán ihned.

Zánik vozidla bez ekologické likvidace

Vozidlo může zaniknout bez ekologické likvidace jen jeho fyzickým zničením, například při havárii. K zániku vozidla bez ekologické likvidace dochází ve chvílích, kdy je vozidlo fyzicky zničeno například při autonehodě, nikoliv však jeho rozebráním.

Jak vyřadit odcizené vozidlo z registru?

Proces vyřazení odcizeného vozidla z registru je relativně jednoduchý. Nejprve je nutné podat žádost o vyřazení vozidla na příslušném úřadě.

Jaké doklady jsou potřebné?

Pro vyřazení vozidla z důvodu odcizení budete potřebovat následující dokumenty:

  1. Policejní protokol o odcizení - Tento dokument potvrzuje, že vaše vozidlo bylo skutečně odcizeno.
  2. Doklady od vozidla - Osvědčení o registraci a technický průkaz. Pokud byly tyto dokumenty v autě v době odcizení, je nutné to nahlásit na policii.
  3. Registrační značky - Pokud nebyly odcizeny spolu s vozidlem, je nutné je odevzdat na úřadě.

Po předložení těchto dokumentů a podání žádosti bude vaše vozidlo vyřazeno z registru a vy můžete přestat platit povinné ručení.

Co dělat, pokud se vozidlo najde?

Pokud se vaše vozidlo najde, je možné ukončit vyřazení vozidla z registru na žádost vlastníka. K tomu je potřeba splnit povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Často kladené otázky

Co se stane, když neobnovím povinné ručení?

Pokud neobnovíte povinné ručení do 14 dní od jeho zániku, dojde k automatickému vyřazení vašeho vozidla z registru. To znamená, že vozidlo nesmíte provozovat, dokud neobnovíte povinné ručení.

Co dělat, když dojde k automatickému vyřazení?

Pokud dojde k automatickému vyřazení vašeho vozidla z důvodu zániku povinného ručení, je důležité co nejrychleji sjednat nové povinné ručení. Bez platného povinného ručení nesmíte vozidlo provozovat.

Jak obnovit povinné ručení?

Obnovení povinného ručení můžete provést online na stránkách pojišťovny nebo přes porovnávač pojištění. Je důležité si uvědomit, že pokud neobnovíte povinné ručení do 14 dní od jeho zániku, dojde k automatickému vyřazení vašeho vozidla z registru.

Allianz povinné smluvní pojištění
ČPP povinné smluvní pojištění
Generali povinné smluvní pojištění
UNIQA povinné smluvní pojištění
Kooperativa povinné smluvní pojištění
ČSOB povinné smluvní pojištění
Slavia povinné smluvní pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna povinné smluvní pojištění
Direct povinné smluvní pojištění
Pillow povinné smluvní pojištění